Regulamin sklepu Cyber Kot

 1. I. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Cyber Kot.

  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cyberkot.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zagor Marcin Zagórski NIP 6922530152, REGON 521768485, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

   

  II. Postanowienia ogólne

  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.cyberkot.pl

  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.cyberkot.pl, prowadzony jest przez Zagor Marcin Zagórski NIP 6922530152, REGON 521768485.

  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

  b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

  2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych potrzebnych do poprawnego wyświetlania strony internetowej.

  2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

  2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zagor Marcin Zagórski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cybersklep/regulamin.

  2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  III. Składanie zamówień

   

 2. Klient dokonuje zakupu towaru w Sklepie poprzez złożenie zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
 4. Klient składający zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Fakt zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Brak zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości sfinalizowania zamówienia.
 5. Klient składający zamówienie w Sklepie zobowiązany jest również do podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – dane obligatoryjne – a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych przez Sklep. Fakt wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Podanie danych obligatoryjnych przez klienta jest niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia.
 6. Klient może podać również inne dane – dane fakultatywne – w odpowiednim miejscu w formularzu zamówień. Podanie danych fakultatywnych nie jest konieczne do złożenia oraz realizacji zamówienia.
 7. Klient składa swoje zamówienie poprzez dodawanie do „Koszyka” wybranych przez siebie towarów.
 8. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, do zalogowania się na swoje Indywidualne konto Klienta lub też w przypadku nowych Klientów do jego założenia. Założenie Indywidualnego konta Klienta jest natychmiastowe po podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Indywidualnego konta Klienta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na podany adres e-mail.
 9. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 10. Klient ma możliwość modyfikacji swojego Zamówienia do czasu jego ostatecznego potwierdzenia w formularzu zamówienia – przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
 11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez Klienta, wypełnieniu przez niego formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz ostatecznym potwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk „Potwierdzam zamówienie”. Zamówienie złożone w powyższy sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożonego zamówienia i jego przyjęcie do realizacji wraz z jego szczegółami. Szczegóły złożonych zamówień są dostępne na Indywidualnym koncie Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13.  

   

  IV. Realizacja zamówienia

 14. Zamówienia realizowane są w dni robocze – od poniedziałku do piątku do godz. 12:00.
 15. Zamówienie złożone w dni robocze po godzinie 12:00 uznaje się za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 16. Proces realizacji zamówień złożonych w piątek po godz. 12:00, sobotę, niedzielę oraz święta rozpoczyna się w poniedziałek lub najbliższy dzień roboczy po danym dniu świątecznym.
 17. W przypadku wyboru opcji przedpłaty termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 18. Zamówiony towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.
 19. W przypadku gdy Sprzedawca z jakichkolwiek przyczyn nie może zrealizować zamówienia w całości, informuje o zaistniałej sytuacji Klienta. Klient wyraża zgodę na realizację zamówienia w częściach lub też ma prawo całkowitej anulacji złożonego zamówienia.
 20. Wraz z zamawianym towarem Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT. Elektroniczna wersja faktury wysyłana jest na wskazany przez Klienta adres e-mail. W razie zamówienia bez rejestracji faktura VAT jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail. Paragon jest zawsze dołączony do paczki.
 21.  

  V. Dostawa

  5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztowa. Koszty dostawy zawsze podane są podczas składania zamówienia i liczone są według stawek proponowanych przez firmy transportowe. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

  5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

  VI. Ceny i metody płatności

  6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

  6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  a.) przelewem na numer konta bankowego 89 1090 2082 0000 0001 5029 8120

  Kod SWIFT banku:

  WBKPPLPP

  Nazwa banku:

  Santander Bank Polska S.A.

  b.) płatnością w systemie przelewy24.

  VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Zagor Marcin Zagórski, Ciechłowice 8a, 59-305 Ciechłowice.

  7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru .

  7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

  Zagor Marcin Zagórski, Ciechłowice 8a, 59-305 Ciechłowice

  7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

   

  VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

  8.1. Zagor Marcin Zagórski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepcyberkot@gmail.com Zagor Marcin Zagórski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  9.1. Zagor Marcin Zagórski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zagor Marcin Zagórski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

  9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklepcyberkot@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  9.5. Zagor Marcin Zagórski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  X. Opinie w sklepie internetowym

  10.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,
  10.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,
  10.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,
  10.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.,
  10.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,
  10.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,
  10.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora..

  XI. Postanowienia końcowe

  11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Zagor Marcin Zagórski, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zagor Marcin Zagórski.

  11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Operator płatności

Cyber Kot w mediach społecznościowych

Doładuj swoje zakupy w sklepie z kuwetami Petree przy pomocy operatora płatności Przelewy24. Proste i bezpieczne.

Informacje

Kontakt

sklepcyberkot@gmail.com

+48 693 076 188

Regulamin sklepu

Polityka prywatności oraz Cookies

Gwarancja

Zwroty i wymiana